תקנון החברה

השימוש באתרים כפוף לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין אי. אן . אקס, ע.מ 208915843 (להלן, “נותן השירות”) לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: “המשתמש”) ובין כל אדם שיירשם לשירותי החברה להלן – שוכר השירות (“הלקוח / מזמין השירות”) מצד שני.

הואיל ונותן השירות עוסק, בין השאר- באחסון אתרים ורישום שמות תחום (דומיינים) מקומיים ובינלאומיים, הנתמכים על ידי צד ג’ המוסמך לכך ע”י איגוד האינטרנט הישראלי, באפיון, תכנון, עיצוב ובנית אתרי אינטרנט וקידום אתרי אינטרנט בדירוג מנועי חיפוש, בשיווק עסקים ונכסים דיגיטליים ברשתות החברתיות ובפלטפורמות שונות – על בסיס ניסיונו האישי ובכל הכלים העומדים לרשותו.

הואיל ונותן השירות מעוניין לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט ו/או אחסון אתרים ו\או רישום שמות תחום (דומיינים) מקומיים ובינלאומיים, ו\או אפיון, תכנון, עיצוב ובנית אתרי אינטרנט ו\או קידום אתרי אינטרנט בדירוג מנועי חיפוש ו\או קידום עסק או נכס דיגיטלי עבור המזמין והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

בעצם הגלישה באתר ו\או בהצטרפות לשירותי החברה ו\או עם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם תנאי השימוש של החברה. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה.
האמור לעיל בהסכם זה – מטרתו לוודא שימוש נאות בשירותי החברה כלפי לקוחות החברה ובכלל.

מדיניות ביטול רכישת מוצר

  • החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.
  • ביטול ההזמנה יעשה באמצעים הבאים :
    – טלפון למשרדי החברה בשעות הפעילות 03-3760761
    – שליחת דוא"ל לחברה [email protected]
  • בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.
  • זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/וא לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק ("טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן). לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר קבלתם. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר לחברה. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניקוי עלות דמי המשלוח.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, ובמידה וההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
  • ביטול עסקה מפורט בהתאם לחוזה העבודה שנתחם מול הלקוח.

אחריות

אחריות אספקת המוצרים/השירות הינה ע״י אי.אן.אקס – במקרה של אי אספקת המוצרים/השירות ינתן החזר כספי בהתאם לחוזה שנחתם מול הלקוח. 

שימוש לרעה

הלקוח מצהיר כי תשתיות החברה, מחשביה ושרתיה ישמשו אותו אך ורק למטרות חוקיות.
כל ניסיון של הלקוח לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החברה, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
הלקוח מסכים כי בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות כלשהן הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, נציגיה ו/או עובדיה.

זמני אספקה

אספקת השירות/המוצרים יקבעו במעמד חתימת ההסכם.

אבטחת מידע

הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל מקרה של הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים של החברה או בשרתים עצמם או במחשבי החברה או במחשבי לקוחות החברה השונים, אסור בהחלט ועשוי להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.
הלקוח מתחייב שלא לבצע פעולות מפירות הגנה וביניהן (אך לא רק):
גישה לאזורים אסורים בשרת אסורה בהחלט. פריצה, חיפוש, שימוש ו/או סריקת מערכות ונתונים על-גבי השרת או קבצי החברה ו/או מערכותיה אסורים בתכלית האיסור. כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, בין היתר שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING או כל שיטה אחרת, מוכרת או מוכרת פחות, גם אם אינה מוזכרת במסמך זה – אסורה בהחלט. הלקוח מודע לכך כי פעולות מסוג זה מהוות עבירה פלילית.
הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ”ל ישמש עילה מתקבלת לסגירת חשבונו באופן מיידי, וללא כל התראה מוקדמת.

חומר למבוגרים בלבד

בעצם השימוש בשירותי החברה בכלל ובאיחסון אתרים על-גבי שרתי החברה בפרט, הלקוח מצהיר כי בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית המין והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי מין או אתרים הקשורים למין אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתי החברה על כל סוגיהם. הלקוח מבין ומצהיר כי הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.
האמור בשורות הנ”ל נכון גם לכל פעילות שהיא שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.
הפרת סעיף זה תשמש עילה לסגירה מיידית של חשבון הלקוח ואף לפניית החברה לערכאות משפטיות ככל שתמצא החברה לנכון.
מבלי לפגוע בכל זכות של החברה, הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי במקרה של תביעה ויישא באחריות המלאה.

ניצול לרעה של משאבי השרתים

ניצול חורג ומכוון של משאבי מערכת במידה אשר משפיעה על תיפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרתי החברה או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תגרור סגירת אפשרות השימוש בתוכנות ובשורות הקוד השונות במחיצה המוקצית ללקוח בשרתי החברה ואף עשויה לגרור סגירת חשבון מיידית וללא כל הודעה מוקדמת, עד לתיקון התקלה \ המחדל הגורמים לעומס.

תעבורת נתונים

אי אן אקס מקצה ללקוחות החברה, המאחסנים את אתריהם על שרתיה, תעבורת נתונים בהתאם לפירוט החבילות השונות המפורסם באתר החברה ולהסכמים השונים עם מזמין השירות. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת לסוגי קבצים סטנדרטים ומסמכי רשת סטנדרטיים ובשימוש סביר וסטנדרטי לאתרים בישראל. לקוח המעוניין בכך יוכל להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית וזאת תישקל באופן חד צדדי על ידי אי אן אקס בלבד. וייתכן כי תורשה תעבורת קבצים שונים בהתאם לתמחור נפרד.
בעצם השימוש בשירותי החברה הלקוח מסכים כי היה וחשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, בכפוף לשיקולי החברה, יקבל הלקוח את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת אותן הוא צורך, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, ככל שהחברה תחליט.

חשבון אשר לא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים המאוחסנים בשרתי החברה ו/או תחת שירותיה, החברה רשאית לסגור אותו מידיית וללא כל התראה מוקדמת בנושא. החברה שומרת לעצמה את האפשרות להגביל את השימוש בתוכנות הרצה ברקע (scripts) , ולהשהות את השימוש בהרצת תוכנות אלו החורגות מהשימוש הסביר.

שטח אחסון

חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון תלווה בעלות נוספת ע”פי תעריפי החברה הנוגעים לאחסון עודף.

עריכת תנאי שימוש

אי אן אקס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע הלקוח.

משלוח הודעות מסחריות ו/או – SPAM

הלקוח מודע לכך ששליחת הודעות דוא”ל פירסומיות או הודעות דוא”ל כלשהן בכמות מסחרית, באמצעות שרתי החברה ללקוחות החברה או לנמענים אחרים, ו\או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי החברה, אסורה בהחלט ואף עשויים להוות עבירה פלילית לפי כל דין.

שימוש בשרת ISP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שעשויים להוות מטרד לצד ג’ יהווה הפרה בוטה של תנאי השימוש ועשוי לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי, בכפוף להחלטת החברה וללא הודעה מוקדמת.
משלוח רשימות תפוצה גדולות דרך שרתי החברה באמצעות תוכנה או שורות קוד אסורה בהחלט!

הפרת סעיף זה תשמש עילה לסגירה מיידית של חשבון הלקוח ואף לפניית החברה לערכאות משפטיות ככל שתמצא החברה לנכון.
מבלי לפגוע בכל זכות של החברה, הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי במקרה של תביעה ויישא באחריות המלאה.

זכויות יוצרים

אי אן אקס לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך הפרה כלשהי של זכויות יוצרים ו\או זכויות קניין עפ”י חוק. כל הפרה של תנאי שימוש מכל סוג של יצירה המעוגנת בחוק זכויות יוצרים ובכלל זה קטעי מלל, קטעי שמע, קטעי וידאו, קטעי גרפיקה, קטעי מוזיקה, קטעי תמונות או כל חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, שתתרחש באמצעים ישירים או עקיפים על-גבי שרתי החברה או ע”י אחד משירותיה, תגרור סגירת חשבון הלקוח ו/או פניה לערכאות משפטיות, ככל שהחברה תמצא לנכון.

הלקוח מודע לכך שהוא יהיה האחראי הבלעדי במקרה של תביעת צג ג’ בנושא של הפרת זכויות יוצרים, נותן השירות לא יהיה אחראי בשום מקרה להפרת זכויות אלו, לרבות חומרים ותכנים שיועלו לאתר על ידו אשר סופקו על ידי המזמין.

תכנים בלתי חוקיים ותוכנות זדוניות
איחסון, הפצה, הסבר ו\או קישור לאתרים המציגים תוכן כמפורט בהמשך, או שימוש כלשהו בתוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות ו\או כל חומר אחר המזוהה עם הסתה, התחזות, תוכנות פיראטיות, עבודת אלילים, תוכנות לניטרול הגנות, תוכנות לחשיפת סיסמאות וכל חומר אחר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה ותגרור סגירת חשבון הלקוח לאלתר ופנייה לערכאות משפטיות, בכפוף להחלטת החברה.

נסיונות ניצול משאבי מערכת לרעה
כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות אי אן אקס או בחשבונות לקוחותיה אסור בהחלט. כל חשבונות לקוחות אי אן אקס וכן חשבונות Reseller האחראים לחשבונות לקוחותיהם, מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. כל כישלון במילוי מוחלט של כל סעיפי הסכם זה, יובילו באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו.
אי אן אקס שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

מדיניות תשלום, תנאי תשלום ותשלומים

חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי החברה.
לחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת וללא התראה מוקדמת על כך.
במקרים בהם יחרוג אפיון המזמין את המוצר המוגדר ע”י נותן השירות- החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, להגיש ולהציע הצעת מחיר שונה שאינה תואמת את מחירי האתר המוצגים, וזאת בהתאם לאפיון, החומרים והדרישות שיוצגו ע”י מזמין השירות לאחר ביצוע ההזמנה. לזכות המזמין תינתן האפשרות לסרב ולהפסיק את ההתקשרות בעבור דמי ביטול שיוגדרו ע”י נותן השירות מעת לעת ובהתאם לשיקולו הבלעדי.
התשלום מתבצע מדי חודש או שנה או שנתיים, בהתאמה למועד פתיחת החשבון, ויחודש בהתאם לחבילה אותה הזמין הלקוח. לאחר תום תקופת התשלום שנרכשה, יחוייב המזמין בתעריף העדכני ליום החידוש.
מבלי לפגוע בזכויות, במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, אי אן אקס, עשויה להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחוייב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית ל אי אן אקס על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.

כל המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים חדשים ואינם כולל מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות יבוצעו בתיאום בלבד, וייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא.

אי אן אקס תפיק חשבונית מס וקבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני.

אפשרויות תשלום

אפשרויות תשלום – שירותים כלליים: אפשרויות התשלום המוצעות על ידי אי אן אקס בהתאם להסכם הנחתם הינו: העברה בנקאית לחשבון אי אן אקס \ תשלום באמצעות כרטיס אשראי אשר אותם מכבדת אי אן אקס.

תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות- יבוצעו בתיאום בלבד, וייחשבו לתשלום בפועל אך ורק לאחר פירעונם המלא.

אפשרויות תשלום – אחסון | שם תחום | תעודת SSL: יתבצע באמצעו כרטיס אשראי מתחדש בלבד. חידוש אחסון, שם תחום או תעודה יתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, אותו מכבדת אי אן אקס.

ביטול חשבון / אחסון / שירות והחזר כספי

לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת. ההתחייבות הינה בהתאם לתקופת התשלום. החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.
בקשה לביטול מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף לפחות 3 מפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש בצירוף תעודת זהות. במקרה של חברה בע”מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

חברת אי אן אקס שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום/הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

בעצם השימוש באתר החברה ו/או בשירותי החברה, מצהיר הלקוח כי הוא מקבל שלא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש, כגון שטח אחסון, רשיונות שנרכשו עבור מזמין השירות כגון פרוטוקול אבטחת SSL, כתובות – שם תחום באינטרנט (דומיין) ושירותים נלווים אחרים כיו”ב.

הוצאת אתר משרת נותן השירות תינתן בעלות של עד שעתיים במחיר 350 ₪ לשעת עבודה, וזאת על מנת ליצא את האתר בצורה תקנית- לרבות: תוספיו, מערך נתוניו (Data base) והתוכן המוזן בו.

הסרת \ הגבלת אחריות

אי אן אקס עושה ותעשה כל שבאפשרותה ובכל הכלים העומדים לרשותה, על מנת לאפשר שימוש תקין, מאובטח וללא הפרעות בכלל שירותיה המוצעים, עם זאת הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לאי-סדירויות העלולות להיגרם בכל שרת אחסון באשר הוא- לרבות בשימוש סביר וסטדנרטי, כגון- עומסים על שרתים ראשיים במדינת ישראל, מתקפות סייבר על שרתים ראשיים במדינת ישראל בכלל ו\או על שרתי החברה בפרט ו\או שנובעות באופן ישיר ו\או עקיף כתוצאה מתקלה ו\או מגבלה טכנית מכל סיבה אחרת, מוכרת או מוכרת פחות, גם אם אינה מוזכרת במסמך זה, וכי החברה אינה מתחייבת ולא תחויב בשום דרך ל-100% רציפות השירותים אותם היא מספקת, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או על שרתים הקשורים עמה, וכי לא תהיה למזמין השירות שום טענה כלפי נותן השירות בכל נושא אובדן מידע מכל סוג ו\או רווח בכל סיבה. למען הסר ספק- האחריות לגיבוי מידע, קבצים, סטטיסטיקות ונתונים תלויי שימוש וכן כל חומר המצוי על גבי שרתי החברה חלה על הלקוח באופן בלעדי.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. אי אן אקס אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי אי אן אקס או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע ו\או אי הגעתו של מידע ו\או הגעת מידע שלא ליעדו ו\או כשל פנימי ו\או טעויות של הלקוח.

על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם לנוטל אחד או מספר שירותיה ומכל סיבה שהיא. אי אן אקס אינה אחראית ללקוחותיה ואינה אחראית לצד ג’ כתוצאה מכל סיבה העשויה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דבר, אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים, אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.

באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותים השונים בין אם ניתנים על ידי אי אן אקס ובין שנרכשו דרכה בצורה מקוונת ו\או שלא מקוונת, לא תהיה ללקוח תביעות שונות לגבי השירות וכן החברה לא תידרש להחזר כספי במקרים אלה.

אחריות אי אן אקס ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי החברה, מוגבלת לסה”כ הסכום ששולם והתקבל על ידי אי אן אקס לשירות עבורו הוענק. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות אי אן אקס ו\או מערכותיה ו\או מחוסר יכולת להשתמש במערכות אי אן אקס, שינויי הגדרות, לרבות אי קבלת דואר עקב הכוונות\הפנית שם תחום (‘דומיין’) שבוצעו על ידי אי אן אקס, הלקוח או מי מטעמו.

הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את החברה בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי אי אן אקס , יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי אי אן אקס, סוכניה לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על אי אן אקס לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי אי אן אקס, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי אי אן אקס .

החברה אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ולא תבצע גיבויים בהתאם. כל בוררות שהיא בין חברת אי אן אקס והלקוח יבוצעו בבתי המשפט/הדין השונים בהתאם למיקום בית המשפט הקרוב ביותר למשרדי אי אן אקס ביום ביצוע ההזמנה, שם נחתם ההסכם.

אי אן אקס מצהירה בזאת כי תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה. מזמין השירות מצהיר בזאת כי יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.

אין החברה אחראית על מקרים של דיווח על פסילה במנועי חיפוש או על עברות תקנות גוגל כגון: תוכן כפול, לינקים שבורים שכפול אתר וכו’. במקרים כאלו על הלקוח לתקן תקלות אלו לאלתר על מנת לא לפגוע בתוצאות מנועי חיפוש.

מחיר הקמת האתר אינו כולל מחירי התממשקות או עלויות נוספות של חברות חיצוניות אלא אם כן צוין במפורשות אחרת. למען הסר ספק המחיר אינו מהווה תשלום לשירותים כגון- דומיין, אחסון חיצוני, תחזוקה, שירות סליקה חיצונית, מערכות דיוור ישיר, כתיבת תכנים שיווקיים, הפניות 301, הנגשה למוגבלויות ובכלל כל שירות שאינו מצוין במפורש בסעיפי המוצר המשולם, שנרכש על ידי מזמין השירות- הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע להם וכי נותן השירות לא יהיה אחראי בשום דרך לתקלה שתיגרם משימוש ו\או ניהול לקוי בשירותים אלו או היעדר קיומם.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

נושאים נוספים – כלליים

החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

 

העברת מידע לצד שלישי

אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ”ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.
אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.
מידע שאינו אישי, עם זאת, עשוי להינתן לגופים חיצוניים למטרות שיווק, פרסום ושימושים אחרים.

ניתן לקרוא בהרחבה מדיניות פרטיות

מוכנים להפוך לאלפא?